Skip to main content

Wydawanie projektów

4. Wydawanie projektów na kanałach dystrybucji NanoKarrin (2023/04/12)

  • Przez wydanie projektu rozumie się wpisanie go do kolejki projektów, a następnie opublikowanie na przynajmniej jednym z kanałów dystrybucji NK (np. YouTube, cda.pl, Facebook).
  • Wydawanie projektów odbywa się trybem reżyserskim lub producenckim do 30 grudnia 2023 włącznie. Od 31 grudnia 2023 przechodzimy wyłącznie w tryb producencki. Z trybu reżyserskiego można przejść na tryb producencki. Z trybu producenckiego nie można przejść na tryb reżyserski.

4.1 Kto może wydać projekt (2023/01/06)

4.1.1 Reżyser NanoKarrin (do 2023/12/30). 4.1.2 Koreżyser za zgodą reżysera projektu (do 2023/12/30). 4.1.3 Producent.

4.2 Kolejka projektów (2023/01/06)

4.2.1 Kolejka znajduje się na Discordzie, na kanale nk-projekty-info i jest jawna dla każdego członka NanoKarrin. 4.2.2 Projekty w kolejce muszą spełniać wymagania zawarte w dokumencie “Czeklisty publikowania filmów” (link dostępny na kanale z kolejką).
4.2.3 Wydawany jest jeden projekt w tygodniu, w sobotę, chyba że opiekun kolejki zarządzi inaczej.
4.2.4 Opiekun kolejki może zmieniać kolejkę zgodnie z interesem Grupy lub własnym widzimisię.

4.3 Producenci​

4.3.1 Każdy projekt producencki powinien mieć post na discordowym forum nk-projekty.
4.3.2 Do wydania projektu niezbędne są dwie okejki otrzymane podczas Spotkania Producentów i potwierdzone werbalnie przez prowadzącego spotkanie.
4.3.3 Prowadzący spotkanie może wyrzucić ze spotkania uczestnika, który zakłóca jego przebieg i/lub działa w złej intencji, wbrew dobremu interesowi grupy.
4.3.4 Spotkania Producentów może zwołać każdy członek NK z minimalnie tygodniowym wyprzedzeniem. Na 48-24h przed spotkaniem na kanale nk-projekty-czat powinien zostać założony wątek do zamieszczania plików do weryfikacji. Te pliki powinny zostać sprawdzone w pierwszej kolejności podczas spotkania.
4.3.5 Na Spotkaniu Producentów uczestnicy mogą zgłaszać uwagi do projektu. Te uwagi powinny być rozpatrzone, ale ich poprawienie leży w gestii prowadzącego projektu. Wyjątkiem są krytyczne uwagi od opiekunów roli, te muszą zostać uwzględnione.
4.3.6 By zachować ciągłość rozmów, każde spotkanie powinno się zakończyć wyznaczeniem terminu kolejnego spotkania (tak, by w dowolnym momencie istniały min. dwa zaplanowane terminy) i stworzeniem odpowiedniego wydarzenia na serwerze NK.

4.4 Rozpowszechnianie projektów (2023/01/06)

4.4.1 Prawa do produktów składających się na projekt

Każda osoba uczestnicząca w projekcie NanoKarrin zachowuje prawo do rozporządzania stworzonymi przez siebie produktami dubbingowymi przekazanymi NanoKarrin na potrzeby realizacji projektu, o ile nie narusza to praw własności produktów pozostałych członków ekipy projektu.

Przykład: Wokalista śpiewający tekst musi uszanować prawo tekściarza do wyboru sposobu i czasu pierwszej publikacji tekstu.

4.4.2 Przekazanie produktu NanoKarrin

Przekazanie swojego produktu dubbingowego osobie prowadzącej projekt NanoKarrin jest jednoznaczne z udzieleniem Grupie niezbywalnej zgody na użytkowanie i dystrybucję tego produktu w celu realizacji projektu. Zgoda i prawa do realizacji projektu z użyciem produktów należą do NanoKarrin, a nie do osoby prowadzącej opiekującej się projektem.

Przykład: Aktor, wysyłając swoje nagranie, udziela NanoKarrin niezbywalnej zgody na wykorzystanie nagrania w ramach projektu, nawet po zmianie osoby prowadzącej.

4.4.3 Redystrybucja projektów (2018/08/01)

Dopuszcza się, aby wydany projekt NanoKarrin został zamieszczony w niezmienionej formie na kanale osób trzecich pod dwoma warunkami:

  • Opis będzie zawierał pełny skład ekipy biorącej udział w projekcie.
  • Opis będzie zawierał link prowadzący do tego projektu na kanale YouTube NanoKarrin.
4.4.4 Redystrybucja produktów składowych projektów

Informacje o możliwości i warunkach redystrybucji konkretnych produktów dubbingowych projektu NanoKarrin należy pozyskać u autora danego produktu, chyba że w opisie projektu zawarte jest jednoznaczne przyzwolenie. Autorzy są zawsze wymieniani w opisie opublikowanego projektu.

4.4.5 Reupload projektów zewnętrznych

Projekt zewnętrzny może być opublikowany na kanałach dystrybucji NanoKarrin, jeżeli:

  • prowadzącym projekt jest Członek NK
  • zawiera w dowolnym miejscu logo NanoKarrin lub napis "we współpracy z NanoKarrin"
  • cała ekipa projektu wyraziła zgodę na reupload